اساسنامه مرکز

 


ماده 1

با عنایت به رشد جمعیت و کمبود شدید آب در کشورمان و  به منظور گسترش پژوهش و ارائه پیشنهادهایی جهت حفظ و کنترل منابع آبی و ارتقاء کیفیت آبهای مورد استفاده در بخشهای مختلف از جمله شرب و صنعت، به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پالایش آب که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر پیشنهاد می گردد.

 

ماده 2- اهداف

1- تربیت نیروی انسانی پژوهشگر مشاور در سطح عالی و ارتقاء قابلیت علمی و فنی آنها در به کارگیری مهارت‌ها و یافته‌های نوین در امر منابع آب و مشکلات آب و فاضلاب.

2- ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین در انجام پژوهش‌های نافع مرتبط با آب و فاضلاب.

3- کوشش در جلب توجه، همکاری و تعامل مراکز تحقیقاتی و اجرایی به خصوص وزارت نیرو و شرکتهای وابسته.

4- توسعه و به کارگیری یافته‌ها و دانش بشری در زمینه‌های مختلف مرتبط با بهداشت آب و سلامت، مدیریت منابع آب - کنترل و پایش منابع آب - مانیتورینگ و پایش منابع آب به کارگیری تکنیکهای بومی و ساده در راستای تصفیه آب ارتقاء روشهای نوین تصفیه و پالایش آب و فاضلاب.

5- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در جهت اصلاح بهبود فرایندهای مختلف در امر آب و فاضلاب.

6- کسب اطلاعات پایه و مورد نیاز بیشتر و جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی و پردازش داده‌ها، اطلاعات و مستندات مربوط بهداشت و پایش آب.

7- همکاری‌های علمی و پژوهشی مشترک و تیمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی جهت دستیابی به روشها و تکنیکهای نوین و پیشرفته مدیریت اقتصادی منابع با تاکید بر قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

 

ماده 3- ارکان مرکز تحقیقات

الف)- شورایعالی

ب)- رئیس مرکز

پ)- هیئت موسس

ت)- کارکنان و اعضای شورا به شرح زیر

 

ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

 

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرح‌های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان‌های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز

4- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل‌های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل‌های اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست‌ها و خط مشی‌ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 6- انتخاب رئیس مرکز

رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه هر چهار سال یک بار منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد بلامانع است.

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

الف) ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات

ب) ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی از جمله:

بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق

بررسی نحوه ارائه خدمات تحقیقاتی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور

ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های تربیت محقق

د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه های تحقیقاتی بر حسب اولویت نیازها

هـ) پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش در فیلد بهداشت آب

و) بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شوراهای دانشگاه یا معاون پژوهشی به مرکز تحقیقات ارجاع می دهد.

ز) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت دانش آموختگان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی ویژه

ط) پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

ظ) بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی ارجاع شده

 

 

ماده 8- اعضاء مرکز

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضاء وابسته: که اعضا هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند.

 

ماده 9- منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی و غیردولتی در صورت تخصیص

د)  از طریق عقد قرارداد: بخشی از هزینه های مرکز تحقیقاتی از طریق عقد قراردادهای پژوهشی و خدمات علمی برون دانشگاهی تامین می شود.

هـ) از طریق صندوق پژوهشی دانشگاه: بخشی از هزینه های این مرکز تحقیقاتی از طریق صندوق پژوهشی دانشگاه (از محل بودجه های پژوهشی جذب نشده واحدهای دانشگاهی) تامین می‌گردد.

 

ماده 10- هماهنگی با مراکز تحقیقات دانشگاهی  اعم از دانشگاههای دولتی یا آزاد و غیره و همچنین با سازمانها و نهادها

برقراری ارتباط مستمر با مراکز تحقیقات مختلف بر حسب نیاز و پیشرفت

ماده 11- سند چشم انداز

مرکز تحقیقات پالایش آب بر آن است تا با توانمندی خود و نیز با استفاده از تمام توان بالقوه منابع تحقیقاتی و آموزشی سطح کشوری و بین المللی نه تنها جایگاه خود را به یکی از مراکز تحقیقاتی اثرگذار بر سیستم سلامت در سطح کشور ارتقاء دهد بلکه به عنوان مرکزی پشتیبان در هدایت سیستم سلامت کشورمان و مراکز تحقیقات وابسته به این موضوع به سمت کسب موفقیت برتر و الگوی عملیاتی تحقیقی کشورهای منطقه طبق برنامه ایران 1404 عمل نماید.

 

 

با توجه به مصوبه مورخ ....................................... شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، این اساسنامه در 11 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتی که طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی غیردولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/1381 شورای گسترش دانشگاه ها، مراکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد این اساسنامه بلااثر خواهد شد.