اعضا هیات موسس 

1- آقای دکتر محمدرضا خانی، دکتری مدیریت محیط زیست ؛ رئیس مرکز، عضو هیئت مؤسس و مدیر مالی اداری مرکز

2- آقای دکتر حمیدرضا تشیعی، دکتری مهندسی بهداشت محیط؛ عضو هیئت مؤسس و معاون پژوهشی مرکز

3- آقای دکتر سیدمحمدمسعود شوشتریان، دکتری فیزیک پزشکی؛ عضو هیئت مؤسس

4- خانم دکتر گیتی کاشی، دکتری مهندسی بهداشت محیط؛ عضو هیئت مؤسس و رئیس آزمایشگاههای تخصصی مرکز

5- آقای دکتر علی اکبر عظیمی، دکتری مهندسی بهداشت؛ عضو هیئت مؤسس

6- خانم دکتر مهسا جهانگیری راد، دکتری علوم محیط زیست؛ عضو هیئت مؤسس و معاون آموزشی مرکز

7- آقای مهندس بسطام قنبری، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب؛ عضو هیئت مؤسس

8- خانم مهندس فاطمه کبکی، کارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط؛ کارشناس مرکز