اعضا هیات موسس 

1- خانم دکتر مهسا جهانگیری راد، دکتری علوم محیط زیست؛ رئیس مرکز، عضو هیئت مؤسس، معاون آموزشی و مدیر مالی اداری مرکز

2-آقای دکتر روح الله محمودخانی، دکتری مهندسی محیط زیست؛ عضو هیئت مؤسس، معاون پژوهشی مرکز و رئیس آزمایشگاههای تخصصی مرکز

3-آقای دکتر محمدرضا خانی، دکتری مدیریت محیط زیست ؛ عضو هیئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز

4-آقای دکتر حمیدرضا تشیعی، دکتری مهندسی بهداشت محیط؛ عضو هیئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز

5- خانم دکتر گیتی کاشی، دکتری مهندسی بهداشت محیط؛  عضو شورای پژوهشی مرکز

6-آقای دکتر حمیدرضا خستو، دکتری مهندسی محیط زیست؛ عضو شورای پژوهشی مرکز

7- خانم مهندس فاطمه آمره، دانشجوی دکتری  مهندسی بهداشت محیط؛ عضو شورای پژوهشی مرکز

8- خانم مهندس الهام رزمی، کارشناس ارشد  مهندسی بهداشت محیط؛ کارشناس مرکز