تفاهم نامه

ردیف

نام مؤسسه

شماره و تاریخ نامه

مدت تفاهم نامه

توضیحات

1

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

162/ش ت

94/15653/

23/10/94

از: 1/11/94

لغایت: 1/11/97

بمدت:

سه سال

2

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

16676

14/5/94

-

بمدت:

دو سال

3

شرکت مهندسی مشاورین فناوری های زیست محیطی (ایرجس)

25405

11/7/94

-

بمدت:

دو سال

4

پژوهشگاه شاخص پروژه (پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی)

215/ش/96

23/01/96

-

بمدت:

سه سال

5

شرکت مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز

08/13/5488

24/02/1396

از: 1/03/96

لغایت: 1/3/99

بمدت:

سه سال

6

آزمایشگاه معتمد محیط زیست (نارگان زیست آزما)

08/13/5784

25/02/1396

از: 1/3/96

لغایت: 1/3/99

بمدت:

سه سال